Arsyeja kryesore për të mos pasur qasje në informacione është “heshtja e administratës”

Në fund të qershorit, Agjencia për mbrojtjen e së drejtës për qasje të lirë në informacione të karakterit publik përgatiti një pyetësor të shkurtër të sondazhit, për të grumbulluar të dhëna burimore dhe të besueshme për zbatimin e Ligjit për Qasje të Lirë në informacione të karakterit publik (LQLIKP), nga fillimi i vitit 2020, përkatësisht nga fillimi i punës së Agjencisë, deri më 30 qershor.

“Ky pyetësor tregon se edhe në këtë periudhë gjashtëmujore të zbatimit të zgjidhjes së re ligjore, arsyeja kryesore për të mos pasur qasje në informacione është” heshtja e administratës” me 34 kërkesa të përgjigjura, pra veprimi i mbajtësve të informacionit pas skadimit afatit të përcaktuar me ligj. Pavarësisht nga pasqyra jo e plotë statistikore, numri i paraqitur i 34 kërkesave që kanë hasur në “heshtje të menaxhmentit” është tregues i mjaftueshëm që Agjencia në periudhën e ardhshme, duhet të përqendrohet në çështjen e hapjes dhe transparencës së zyrtarëve individualë, pra të mbajtësve. Në të gjitha rastet dhe kontaktet e ndërsjella, por mbi të gjitha në trajnime, zyrtarëve të Agjencisë të cilët nuk i dinë përgjegjësitë e tyre duhet t’u sqarohen ndryshimet që përmbahen në LQLIKP me theks kryesisht në afatet më të shkurta për të vepruar sipas kërkesave, që edhe në rast të përgjigjes pozitive ndaj kërkesës ose nëse kërkesa është refuzuar pjesërisht ose plotësisht, për atë do të marrë vendim, pastaj për avantazhet e transparencës proaktive, por edhe për t’i informuar ata për dispozitat kundërvajtëse që parashihen në Ligj”, njoftoi nga Agjencia.

Ata konstatojnë se nga disa institucione, në të cilat janë emëruar më shumë se një person zyrtar për të vepruar sipas kërkesave dhe zbatim të LQLIKP, në vend të një pyetësori të sublimuar dhe të përgjegjshëm, janë dorëzuar po aq pyetësorë pasi ka persona të autorizuar për të ndërmjetësuar në informacionet me karakter publik. .

“(Mos) Koordinim i tillë midis zyrtarëve dhe departamenteve është çështje e brendshme e secilit institucion, por ky fenomen nuk duhet të pranohet si justifikim për mos veprim me kohë lidhur me kërkesat, brenda afateve të përcaktuara me ligj,” konstatojnë nga Agjencia.

Pyetësori iu shpërnda në mënyrë elektronike zyrtarëve të një fokus grupi të përbërë nga 194 mbajtës të informacioneve publike, të zgjedhur rastësisht. Deri më 5 korrik, deri në kohën kur pyetësorët e plotësuar është dashur të dërgohen në e-mailin zyrtar të Agjencisë, pyetësorë të plotësuar me përgjigje kanë dorëzuar 104 persona mbajtës dhe përgjegjës për ndërmjetësim me informacione publike ose 53.6% të subjekte të cilave iu kërkua të ndajnë përvojën e tyre nga zbatimi i Ligjit në gjysmën e parë të vitit 2020.

“Rezultatet e anketës tregojnë se Agjencia duhet të vazhdojë me përkushtim më të madh ta proklamojë dhe shpjegojë misionin dhe vizionin e saj dhe rëndësinë e LQLIKP, veçanërisht për drejtuesit e institucioneve shtetërore dhe njësive të vetëqeverisjes lokale, të cilat përkundër kompetencave të deleguara për të vendimmarrje nga personat e autorizuar, e kanë fjalën e fundit. Përmes monitorimit të punës së këtyre organeve dhe theksimit të mangësive të tyre do të mund të kishte kontribut shtesë për hapjen dhe transparencën e tyre më të madhe dhe krijimin e një sektori publik të përgjegjshëm”, përfundohet në komunikatë.

Ky tekst është përgatitur në kuadër të projektit “Оbservatori i reformave mediatike“, të cilin e realizon Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis“, me mbështetjen financiare të “Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni“. Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron pikëpamjet e Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni.

Teksti është prodhuar në kuadër të projektit “Opservatori i reformave në media”të cilin e zbaton Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis”, me mbështetje financiare nga “Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni”.

Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi e vetme e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk mund të merret se i pasqyron pikëpamjet e “Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni”.