U hap konkursi për çmimet vjetore të SHGM

Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë tradicionalisht ndanë dy çmime për gazetarë çdo vit, çmimi për vepër jetësore “Krste Petkov Misirkov”, dhe për gazetari hulumtuese “Jashar Erebara”. Nga viti i kaluar, me vendim të Bordit Drejtues, SHGM filloi me ndarjen e çmimit për raportimin më të mirë gazetaresk për tema me rëndësi lokale dhe rajonale për gazetarët nga brendia e Maqedonisë së Veriut.

– Për çmimin për vepër jetësore kandidatët mund të paraqiten me vetiniciativë ose të propozohen nga tre gazetarë. Në aplikimin përveç të dhënave personale të kandidatit, duhet të dërgohet edhe një përshkrim i shkurtër për arritjet e tij të posaçme që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në gazetarinë maqedonase.

– Kandidatët për çmimin vjetor për gazetari hulumtuese konkurrojnë me hulumtime serioze gazetareske të botuara në vitin 2019, kushtuar çështjeve të rëndësishme për bashkësinë. Storjet duhet të zbulojnë keqpërdorimet e pushtetit dhe shkeljen e të drejtave dhe lirive të njeriut. Ato duhet të jenë origjinale, të mbështetura në fakte dhe të provuara nga burime të ndryshme të informatave. Aplikimi mund të përmbajë jo më shumë se dy artikuj të botuar gjatë vitit të kaluar.

– Për çmimin për raportimin më të mirë për tema të rëndësishme lokale dhe rajonale për vitin 2019 mund të paraqiten gazetarë që kanë publikuar lajme në media lokale ose rajonale, ose mund të jenë edhe korrespodentë në mediat kombëtare në Maqedoninë e Veriut. Paraqitja për këtë kategori mund të jetë me vetiniciativë ose me propozim nga tre gazetarë. Edhe për këtë çmim mund të dërgohen jo më shumë se dy artikuj të botuar gjatë vitit të kaluar.

Në aplikacionin për çmimin për gazetari hulumtuese dhe për raportimin më të mirë për tema të rëndësishme lokale dhe rajonale duhet të dërgohen hallkë funksionale nga storjet e publikuara, ndërsa nëse dërgohet materiali nëpërmjet të postës atëherë storja duhet të jetë në formë të shkruar ose të incizuara në CD / USB.

Aplikacionet duhet të dërgohen në SHGM jo më vonë se 12 shkurt të vitit 2020.

Aplikacionet për tre çmimet mund të dërgohen:

  • Me postë elektronike në adresën : contact@znm.org.mk
  • Me postë, në adresën Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë, Gradski zid, blok 13, 1000 Shkup, RMV;
  • Personalisht në dorë në zyrën e SHGM

Paraqitjet duhet të shënohen “Për ÇMIMET”.

Fituesi i çmimit për vepër jetësore do të shpërblehet me plaketë, ndërsa fituesit e çmimeve për storjen më të mirë hulumtuese dhe për raportimin më të mirë për tema të rëndësishme lokale dhe rajonale për vitin 2019 do të shpërblehen me plaketë dhe me 1,000 euro.

Përzgjedhjen e fituesve do ta bëjë Komision i veçantë për ndarjen e çmimeve të SHGM-së.

Personi për kontakt është: Elizabeta Stoleva: 02/3 298 139 ose në postën elektronike: contact@znm.org.mk.

Ky tekst është përgatitur në kuadër të projektit “Оbservatori i reformave mediatike“, të cilin e realizon Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis“, me mbështetjen financiare të “Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni“. Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron pikëpamjet e Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni.

Ky tekst është përgatitur në kuadër të projektit “Оbservatori i reformave mediatike“, të cilin e realizon Fondacioni për Internet dhe Shoqëri “Metamorfozis“, me mbështetjen financiare të “Fondacionit “Shoqëri e Hapur” – Maqedoni“. Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron pikëpamjet e Fondacionit “Shoqëri e Hapur” – Maqedoni.